wellvit

Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met WellVit BV, nader aan te duiden als WellVit, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkingen.

Indien en voor zover een aanbieding en/of offerte en/of overeenkomst van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

2. Aanbiedingen en opdrachten
Alle door of namens WellVit gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door WellVit, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Opdrachten, die aan WellVit worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden WellVit pas na door deze gedane schriftelijke bevestiging van aanvaarding.

Indien en nadat een opdracht van WellVit is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met WellVit is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van WellVit en op de door WellVit te stellen voorwaarden.  In geval van annulering zal de koper/opdrachtgever aan WellVit zijn geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de koper/opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van WellVit geëist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen tot stand gekomen is.

3. Levering, risico en aansprakelijkheid
Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, zijn deze zaken voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van WellVit hebben verlaten. Als franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij tevoren anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever.

Vertraging tijdens verzending zijn niet voor rekening en risico van WellVit, tenzij door haar schuld veroorzaakt; transport is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

De opdracht wordt door WellVit uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij WellVit door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht of computerstoring) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming. WellVit geeft de opdrachtgever bericht wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de opdrachtgever terstond mededeling van WellVit zal ontvangen van een geval van verhindering voor en niet toerekenbare tekortkoming; opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Uitvoering opdracht
WellVit bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en heeft het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten, zonder overleg met opdrachtgever.

Wanneer tijdens de opdracht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet uitdrukkelijk vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van WellVit het vermoeden ontleend, dat deze werkzaamheden in aparte opdracht van opdrachtgever zijn verricht.

5. Annulering
Indien opdrachtgever de aan WellVit verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is opdrachtgever verplicht om aan WellVit alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte (on)kosten te vergoeden, zulks onverminderd het recht van WellVit op schadevergoeding wegens winstverderving alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden en kosten.

6. Ontbinding
Buitengerechtelijke ontbinding door de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Aansprakelijkheid
WellVit aanvaardt aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, indien en voor zover de aansprakelijkheid door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van € 5.000. Aansprakelijkheid voor schade bij derden veroorzaakt door ondergeschikten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De opdrachtgever vrijwaart WellVit elke toerekenbare tekortkoming, inclusief maar niet beperkt tot door WellVit ingeschakelde derden.

8. Recht van terughouding
Opdrachtgever machtigt door het verstrekken van een opdracht WellVit onherroepelijk tot het terughouden van de overgegeven stukken en administratie totdat opdrachtgever de prijs voor de verrichte diensten volledig heeft betaald.

9. Verjaring
Vorderingen op WellVit BV verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van de rechtsbetrekking.

10. Intellectuele eigendom
WellVit behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesproducten die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten, waaronder begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van WellVit.

11. Bedenkttijd / herroepingsrecht voor consumenten
Je hebt als consument het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jouw huis naar WellVit zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van je vervoerder. Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@wellvit.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

12. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden, alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende deze algemene voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, en die niet in der minne geschikt kunnen worden door partijen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

december 2018

 

in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »